ཐེབས་རྩའི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་དང་ལས་བྱེད།

བོད་ཀྱི་ཐེབས་རྩའི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས།

མི་ཁེ་ལེ་མཱལ་ལགས།         Michael Lemle         ཚོགས་གཙོ།

རྗལ་ཕྷི།                    Geoffrey Menin        ཚོགས་གཞོན།

ཚེ་དབང་རྣམ་རྒྱལ་ལགས།                                      དྲུང་ཆེ།  

ཇིགས་མེད་ཤིང་གསར་ལགས།  

འཇོ་སེབ་ཝུ་ཀྲུྲ་ལགས།       Joseph Wood

རིན་ཆེན་དར་ལོ་ལགས།  

བསྟན་འཛིན་བླ་མ་ལགས།  

ཀྲོམ་ན་ཛ་རི་བོ་ལགས།       Tom Nazario

བོད་ཀྱི་ཐེབས་རྩའི་ལས་བྱེད།  

བློ་བཟང་སྙན་གྲགས་ལགས།                                འགན་འཛིན།

སྦོབ་ཨན་ཁཱར་སིན་ལགས། Bob Ankerson          འགན་འཛིན་གཞོན་པ།

ཀུན་དགའ་བཀྲིས་ལགས།                                  རྒྱ་རིགས་འབྲེལ་མཐུད་དང་ཕྱི་ཕྱོགས་འབྲེལ་གཏུགས་པ།

བསྟན་འཛིན་ཆོས་འཕེལ་ལགས།                            བོད་མིའི་སློབ་ཡོན་ལས་འཆར་འབྲེལ་མཐུད་པ།

ལྷག་པ་ཚེ་རིང་ལགས།                                     རོགས་དངུལ་དང་དཔལ་འབྱོར་དོ་དམ་པ།

ནོར་འཛིན་སྒྲོལ་མ་ལགས།                                  ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་འགན་འཛིན།

དབྱངས་འཛོམས་ལགས།                                   འཛིན་སྐྱོང་དོ་དམ་པ།

རྒྱ་གར་ནང་གི་བོད་ཀྱི་ཐེབས་རྩའི་ལས་བྱེད།

ཤེས་རབ་འོད་ཟེར་ལགས།                 ལས་འཆར་འགན་འཛིན་གཞོན་པ

བསྟན་འཛིན་འཇིགས་མེད་ལགས།          དཔལ་འབྱོར་དང་འཛིན་སྐྱོང་དོ་དམ་པ།

འཇམ་དབྱངས་རྒྱལ་མཚན་ལགས།          ཤེས་ཡོན་ལས་འཆར་འབྲེལ་མཐུད་པ།

བསྟན་འཛིན་མེ་ཏོག་ལགས།                ལས་འཆར་འགན་འཛིན་ལས་རོགས།

ཚེ་རིང་ཆོས་སྒྲོན་ལགས།                   དཔལ་འབྱོར་དང་འཛིན་སྐྱོང་དོ་དམ་ལས་རོགས།